تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس (JHCCPG) - داور - داوران