تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس (JHCCPG) - اصول اخلاقی انتشار مقاله