تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس (JHCCPG) - فرایند پذیرش مقالات