تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس (JHCCPG) - واژه نامه اختصاصی