اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

زبان و ادبیات عرب دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

ghahramanipgu.ac.ir

سردبیر

دکتر حبیب اله سعیدی نیا

تاریخ- ایران دوره اسلامی دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

saeediniapgu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر علی رسولی

تاریخ- ایران دوره اسلامی استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

rasoolipgu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرج اله احمدی

تاریخ دانشیار، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

fahmadiut.ac.ir

دکتر علی بحرانی پور

تاریخ دانشیار، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

bahranipourhotmail.com

دکتر عبدالرسول خیراندیش

تاریخ استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز

kheirandish.irgmail.com

دکتر سید ابوالقاسم فروزانی

تاریخ استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز

foroozanirose.shirazu.ac.ir

دکتر محمد رضا قلی زاده

تاریخ استادیار، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

rezatarikhgmail.com

دکتر مسعود مرادی

تاریخ دانشیار، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

dr_mmoradiyahoo.com

دکتر محمد باقر وثوقی

استاد، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

vosooghiut.ac.ir