راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامۀ تدوین مقالات

فصلنامۀ تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر منتشر می‌شود. پذیرش اولیۀ مقالات مشروط به رعایت نکات زیر بوده و پذیرش نهایی و چاپ آن نیز مشروط به تأیید داوران مقاله و هیئت تحریریه نشریه است.

 

 الف. شرایط پذیرش مقاله 

مجله تنها مقاله‌های پژوهشی آکادمیک را منتشر می‌کنـد و از چاپ‌کردن مقاله‌های تکراری، اقتباسی یا ترجمه معذور است. 

حق چاپ مقاله، پس از پذیرش آن، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز بـه چـاپ آن در جـای دیگر نیست.

مجله در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

انتشار مقالات به معنای هم نظری با نویسندگان نیست و مسئولیت مطالب مقالات برعهدۀ نویسنده/نویسندگان است.

 

ب. شیوه‌نامۀ مورد‌قبول نشریه

از پژوهشگران محترم انتظار می‌رود که در تدوین مقالۀ خود، موارد زیر را لحاظ و سپس به رایانامۀ نشریه ارسال فرمایند.

-1  مشخصات

نام و نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، میزان تحصیلات، رتبۀ علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه، و شهر محل دانشگاه نویسنده/ نویسندگان، نشانی رایانامۀ نویسنده مسئول/ نویسندگان، نشانی، کدپستی، شماره تلفن‌های همراه، منزل، محل کار و دورنگار.

 

-2  رسم‌الخط مقاله

 بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده ­باشد و رعایت نیم­‌فاصله در نوشتن واژه­‌ها الزامی است.

لینک دریافت شیوه‌نامۀ خط مصوب فرهنگستان:  http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp

3- متن مقاله

مقالات از نظر حجم مطالب حداکثر 20 صفحه و کلمات آن بین 5 تا 7 هزار کلمه هستند. متن با قلم B zar  با فرمت 2007 تا word 2010 نوشته شود. اندازۀ قلم 13 و در چکیده، ارجاعات و فهرست منابع 12 است و قلم چکیدۀ انگلیسی Times News Roman و قلم چکیدۀ عربی Traditional Arabic است. مقاله بر روی صفحه استاندارد (21)، شامل 20 سطر متن و فاصلۀ خطوط 5/1 تنظیم و به همراه فایل PDF  فرستاده شوند.

عنوان مقالات گویا، مختصر و متناسب با محتوا باشد و مشخصات نویسنده در این دو فایل جهت ارائه به داوری ذکر نگردد. ارائه چکیده (در 150 تا 250 واژه) و کلیدواژگان (3 تا 5 واژه)، به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسـی الزامی است. یک چکیده شامل هدف یا انگیزۀ تحقیق، مسئله، روش و خلاصۀ یافته‌ها و کاربرد آن است؛ همچنین، متن مقاله‌ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع هستند. 

اسناد، تصاویر، نقشه‌ها، جداول و مانند اینها به پایان مقاله پیوست می‌شود.

آوانگاری و معادل انگلیسی نام‌های خاص، اصطلاحات و واژگان تخصصی پایین صفحه می‌آید.

4- شیوه استناد

ارجاعات مقاله، درون متنی و به شیوه زیر است: 

نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شمارۀ جلد و صفحه درون پرانتز آورده شود (محمدی، 1371: 2/ 43) و در لاتین (115 Potts, 2003:). چنانچه به بیش از یک اثر از نویسنده‌ای در یک سال ارجاع داده می‌شود، آثار مدنظر با قراردادن حروف الـف، ب، ج، د (a, b, c, d در لاتین) متمایز می‌شوند. 

در ارجاع به فرهنگ  یا  دانشنامه و منابعی که دارای مدخل هستند، به این صورت عمل می‌شود: (دهخدا، 1365: 4/ 321، ذیل «جوانمردی»). 

برای ارجاعات تکراری، واژه «همان» (در مورد منابع لاتین  ibid)  به کار می‌رود. 

در پایان مقاله، در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نـام خـانوادگی نویسـنده، بـه ترتیـب حروف الفبا و به صورت زیر آورده می‌شود:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام نویسنده/ نویسندگان (تاریخ  انتشار). نام کتاب بـه صـورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، محل انتشار: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صـورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شمارۀ نشریه. صفحات مقاله.

نمونۀ فارسی

پوپ، آرتور اپهام (1346) معماری ایران، ترجمۀ غلامحسین صدری افشار و احمد ایرانی، تهران: گروه فرهنگی خوارزمی.

نمونۀ لاتین

Vallat, F. (1998a) “Elam i. The history of Elam”, EIr, Vol. VIII, pp. 301-313

منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقالـه»، نـام وب‌سـایت (یـا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.

دربارۀ ارجاعات تکراری به جای نام خانوادگی و نام نویسنده، خط ترسیم شود.

برای ارجاع بیش از دو نویسنده: نویسنده اول و دیگران.

شیوۀ ارجاع  اسناد نیز مطابق الگوی آرشیو سند در سازمان‌ها عمل می‌شود.