تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس (JHCCPG) - اهداف و چشم انداز